Homenatge a Joan Brossa / Homenaje a J.Brossa / Homage to J.Brossa (2020)

This sculpture is a tribute to the poet J. Brossa, who with the work cap de bou, a visual poem of an inverted A, metaphorically describes the head of a bull. It’s simple to mentally turn the letter A over and see the resemblance. This graphic poem by Brossa inspired me to complete the figure of the bull with other letters, and to do it sculpturally to the scale of the actual size of the animal. It’s funny to realize that we say mastering the ABC of a subject when knowing its basic concepts; likewise, I have used these 3 letters to synthesize the morphological representation of the bull. (ENG)

Aquesta escultura és un homenatge al poeta J. Brossa, que amb l’obra cap de bou, poema visual d’una A invertida, descriu metafòricament el cap d’un bou. És senzill girar mentalment la lletra A i veure la semblança.
Aquest poema gràfic de Brossa, em va inspirar per completar la figura del toro amb altres lletres, i fer-ho escultòricament a escala de la mida real de l’animal. Té gràcia adonar-se que diem dominar l’ABC d’una matèria al fet de saber-ne els conceptes bàsics; així mateix, he fet servir aquestes 3 lletres per sintetitzar la representació morfològica del toro. (CAT)
 

Esta escultura es un homenaje al poeta J. Brossa, quien con la obra “cabeza de buey”, poema visual de una A invertida, describe metafóricamente la cabeza de un toro. Es sencillo girar mentalmente la letra A, y ver la semejanza.Este poema gráfico de Brossa, me inspiró para completar la figura del toro con otras letras, y hacerlo escultóricamente a escala del tamaño real del animal. Tiene gracia percatarse que decimos dominar el ABC de una materia, al hecho de saber los conceptos básicos de esta; así mismo he usado  estas 3 letras para sintetizar la representación morfológica del toro. (ESP)