Category: El rapte d’Europa / El rapto de Europa / The abduction of Europe

Aquesta col·lecció escultòrica, en forma dels 4 elements de la natura, es basa en el mite grec de “El rapte d’Europa”, que va donar origen al nom que rep el continent europeu. En aquest mite, Zeus -principal déu de l’Olimp- es transforma en un bou toro, per seduir i poder raptar la princesa fenícia Europa.
La principal inspiració a l’hora de crear aquesta obra, va sorgir fruit de la pandèmia i el confinament, ja que hem viscut situacions de rapte en molts aspectes: social, econòmic…
___________________________________________________________
Esta colección escultórica, en forma de los 4 elementos de la naturaleza, se basa en el mito griego de “El rapto de Europa”, que dio origen al nombre que recibe el continente europeo. En este mito, Zeus –principal dios del Olimpo- se transforma en un hermoso toro, para seducir y poder raptar a la princesa fenicia Europa.
La principal inspiración en el momento de crear esta obra, surgió fruto de la pandemia y el confinamiento, ya que hemos vivido situaciones de rapto en muchos aspectos: social, económico…
——————————————————————–
This sculptural collection, in the form of the 4 elements of nature, is based on the Greek myth of “The Rape of Europa”, which gave rise to the name given to the European continent. In this myth, Zeus – the main god of Olympus – transforms himself into a beautiful bull in order to seduce and abduct the Phoenician princess Europa.
The main inspiration at the time of creating this work came from the pandemic and confinement, as we have lived through situations of abduction in many aspects: social, economic…