“Tríptic”. (2012).

“Tríptico” (ESP).  “Triptych” (ENG).

Aquest tríptic és una interpretació de la festa cristiana de la Pentecosta, segons la qual l’esperit sant va donar als apóstols la capacitat de predicar arreu del món gràcies a un do de llengües. A la meva interpretació són els escriptors, comunicadors, artístes,…els qui han de preservar la riquesa de vocabulari de les llengües del món, els qui han de vetllar per aquells mots que estan en desús i corren el risc de caure en l’oblit dels parlants. Molts d’aquests mots són autèntiques joies de l’evolució, maneres úniques de copsar la realitat que ens envolta, el camp de les idees.

A aquesta obra, els mots representats són catalans, perquè la meva llengua materna és el català, però podien haver estat de qualsevol altra llengua del món. Considero que qualsevol llengua del món és patrimoni cultural de la humanitat a preservar en la seva màxima salut possible, independentment del nombre de parlants que tingui.

També he de dir que la metàfora l’he trobat en el cristianisme, perquè és la religió en què he estat educat i conec millor, però hagués pogut ser en qualsevol de les religions: jueva, musulmana, budista,…les quals tenen en comú l’amor als altres. (CAT).


Este tríptico es una interpretación de la fiesta cristiana de Pentecostés, según la cual el espíritu santo dió a los apóstoles la capacidad de predicar por todo el mundo gracias a un don de lenguas. En mi interpretación son los escritores, comunicadores, artistas, … los que han de preservar la riqueza de vocabulario de las lenguas del mundo, quienes deben velar por aquellas palabras que están en desuso y corren el riesgo de caer en el olvido de los hablantes. Muchas de estas palabras son auténticas joyas de la evolución, formas únicas de captar la realidad que nos rodea, el campo de las ideas.

En esta obra, las palabras representadas son catalanas, porque mi lengua materna es el catalán, pero podían haber sido de cualquier otra lengua del mundo. Considero que cualquier lengua del mundo es patrimonio cultural de la humanidad a preservar en su máxima salud posible, independientemente del número de hablantes que tenga.

También he de decir que la metáfora la he encontrado en el cristianismo, porque es la religión en la que he sido educado y conozco mejor, pero hubiera podido ser en cualquier otra religión: judía, musulmana, budista, … que tienen en común el amor a los demás.(ESP).


This brochure is an interpretation of the Christian feast of Pentecost, according to which the Holy Spirit gave the apostles the ability to preach all over the world thanks to a gift of tongues. In my interpretation are the writers, journalists, artists … who have to preserve the rich vocabulary of the languages of the world, who must care for those words barely used and are at risk of neglect of the speakers. Many of these words are true gems of evolution, only to grasp the reality around us forms, the field of ideas. (ENG).

In this work, the words represented are Catalan, because my native language is Catalan, but could have been in any other language in the world. I believe that any language in the world is cultural heritage of humanity to preserve their health as possible, regardless of the number of speakers you have.

I must also say that the metaphor I have found in Christianity, because it is the religion in which I was educated and know better but it could have been in any of the religions: Jewish, Muslim, Buddhist, … which have common love for others.

Material: Fusta de pi. ( Madera de pino / pinewood ).  [55 x 67 x 2 cm]