El Sant Sopar “. (2012).

“La Santa Cena “. (ESP).  “The Holy Supper “. (ENG).

El mot “sopar” etimològicament deriva de “sopa”. En català la paraula “sopar”, probablement té origen en el fet que antigament als vespres s’acostumessin a menjar sopes, d’aquesta associació intuïtiva em va vindre la idea d’usar la cullera -estri per a menjar sopes,…- per representar la figura de cadascun dels apóstols, també pel fet que l’estri disposat verticalment sembla un cap i el seu cos. Suposo que heu trobat Judes, oi ? (CAT)


La palabra catalana “sopar” (cenar) etimológicamente deriva de “sopa”. En catalán la palabra “cena”, probablemente tiene origen en el hecho de que antiguamente las noches se acostumbraran a comer sopas, de esta asociación intuitiva me vino la idea de usar la cuchara -utensilio para comer sopas, … – para representar la figura de cada uno de los apóstoles, también por el hecho de que el útil dispuesto verticalmente parece una cabeza y su cuerpo. Supongo que has encontrado Judas, ¿verdad? (ESP).


The word “supper etymologically derives from “soup.” In Catalan the word “supper” probably has its origin in the fact that, in the past, at the evenings the population usually ate soups. Due to this intuitive association came to me the idea of using a spoon – tool to eat soup – to represent each of the apostles, also because the tool arranged vertically seems a head and body. I guess you found Judas, right? (ENG).


Material: Culleres. ( Cucharas / spoons ). [16 x 120 x 6 cm]