Category: Arbres del llenguatge / Árboles del lenguaje / Trees of language

https://antoniareny.com/Els arbres lingüístics volen mostrar que un mateix concepte lingüístic té molts matisos, i que amb el temps alguns poden caure en cert desús, o bé sorgir-ne de nous, fruit de l’evolució natural de les llengües i la seva funció de reflectir el món en què vivim . De la mateixa manera, als arbres els broten branques noves i altres s’assequen o s’esporguen. L’arbre del pensament en català és frondós, igual que els arbres lingüístics d’altres llengües romàniques. Arbres arrelats a una terra representada per la part figurativa en pedra esculpida. (CAT)
——————————————————————–
Los árboles lingüísticos quieren mostrar que un mismo concepto lingüístico tiene muchos matices, y que con el tiempo algunos pueden caer en cierto desuso, o bien surgir otras nuevas, fruto de la evolución natural de las lenguas y su función de reflejar el mundo en que vivimos. De la misma manera, a los árboles les brotan ramas nuevas y otras se secan o se podan. El árbol del pensamiento en catalán es frondoso, igual que los árboles lingüísticos de otras lenguas románicas. Árboles arraigados a una tierra representada por la parte figurativa en piedra esculpida. (SPA)
——————————————————————–
Language trees show how a single linguistic concept has many nuances, and that over time some can fall into disuse, while others emerge, fruit of the natural evolution of language and its function to reflect the world we live in. In the same way, trees grow new branches and others dry out or are cut away. Trees rooted in the ground represented figuratively in sculpted Stone. (ENG)