The “Dualities” collection shows the main problems it generates in the environment, the productive system on which our contemporary societies are based. I wanted to call it “Dualities” because, in each of the works, I show the side of hope and the side of a possible negative outcome, if we do not deal with the factors that alter the natural balance in time. (ENG)

La col·lecció “Dualities” mostra els principals problemes que genera en el medi ambient, el sistema productiu en què es basen les nostres societats contemporànies. L’he volgut anomenar “Dualities”, perquè a cadascuna de les obres mostro el costat de l’esperança i el costat d’un possible desenllaç negatiu, si no tractem a temps els factors que alteren l’equilibri natural. (CAT)

La colección “Dualities” muestra los principales problemas que genera en el medio ambiente, el sistema productivo en el que se basan nuestras sociedades contemporáneas. Lo he querido llamar “Dualities” porque, en cada una de las obras, muestro el lado de la esperanza y el lado de un posible desenlace negativo, si no tratamos a tiempo los factores que alteran el equilibrio natural. (ESP)

* VIRTUAL EXHIBITION * <= Link